Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z raportowaniem projektu nr WBN/88 3 6 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania środków z Luksemburskiego Priorytetu Wyrównawczego

Program dyskusja podczas warsztatu obejmuje następujące grupy panelowe:

 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • „Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje
 • Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WSL: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów.
 • Analiza wpływu projektów zrealizowanych w ramach Działania 2.6 ZPORR na wzrost potencjału regionów w sferze innowacji
 • Analiza stopnia wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotele na Szkolenia w Sudetach
 • Analiza systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pod kątem adekwatności i użyteczności dla pomiaru efektów interwencji w ramach Programu oraz realności osiągnięcia celów Programu i Osi Priorytetow
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie wielkopolskim
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Ocena potencjału innowacyjnego w Polsce Wschodniej w związku z realizacją Działania I.3 PO RPW – Wspieranie Innowacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako pracujące.
 • Prognozy oddziaływania makroekonomicznego dokumentów programowych na lata 2007-2013 na gospodarkę kraju i gospodarki regionalne wykonane przy pomocy modelu równowagi ogólnej
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie wpływu w następujących dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
 • Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
 • Produkcja sprzętu sportowego
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: oleśnicki oraz jasielski

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Kotłów „RAFAKO” S.A., Lubuska Wytwórnia Wódek Gatunkowych POLMOS S.A. , Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów „BEFARED” S.A., SATOS S.C. , Stowarzyszenie Użytkowników Sieci Telewizji Kablowej „ZBIORCZA” , „POLIMARKY” Marek Kyc Spółka Jawna, APS Energia , Firma Wanicki , Innovativa Sp. z o.o., MEBCOM Grzegorz Marcinkowski, Systemy Rezerwacji Online Sp. z o.o., XYLAB MOBILE , „NOVUM” WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW Sławomir Chmieliński, MOSTEL , Magdalena Mejer Nowakowska, Klaudiusz Sobieski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą MS STEEL S.C.

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.