Audyt projektu – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr ZIJS/12 2 6 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania subwencji z Amerykańskiego Funduszu Oświatowego

Porządek debata w czasie konferencji obejmie wymienione tu grupy panelowe:

 • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • w sięganiu po wsparcie unijne w ramach programu ZPORR celem ujednolicenia Planu Komunikacji RPO WZ na lata 2007-2013 oraz Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na rok 2009″
 • Działanie 2.6 ZPORR w województwie łódzkim w kontekście RSI LORIS
 • Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wsparcie inwestorów prywatnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 3.3 PO IG
 • Weryfikacja efektywności implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Sale konferencyjne Treningi w Częstochowie
 • Ewaluacja dotychczasowych działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD na lata 2007-2013, służąca przygotowaniom do wdrażania Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Analiza zdolności absorpcyjnych Województwa Świętokrzyskiego pod kątem identyfikacji barier występujących podczas wdrażania RPOWŚ na lata 2007-2013
 • Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wraz z oceną systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) w ramach RPO WZ na lata 207-2013
 • projektów Funduszu Spójności 2000-2006″
 • Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu IX PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim
 • Badanie ewaluacyjne ex-ante w zakresie oceny mozliwości doboru optymalnych narzedzi motywujących kandydatów na studia do wyboru kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczym (ze szczególnym uwazględnieniem stypendiów)
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Grant będzie omówiony pod kątem skutków wdrożenia w następujących dotowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
 • Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • Praktyka lekarska dentystyczna

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Łódź oraz szczecinecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Spółdzielnia Socjalna „BŁYSK”, Huta Oława S.A., AutoBlok alarmy blokady, ALLMAT F.H.U. M. STĘPNIK, Telewizja Kablowa Telsat – Choszczno , „E-KANCELARIA M. PAWŁOWSKI” SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ATM S.A., Firma Handlowo Usługowa HARAKIRI Magdalena Olek, Huta Stalowa Wola , Matusewicz Budowa Maszyn s.j., Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o., Zakład Produkcyjno-Usługowy „DELKAR” Ryszard Delewski, Centrum Badawczo-Rozwojowe Novasome Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Bogusław Kiernozek, ABR SESTA

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.