Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr RDE/92 6 9 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania budżetu z Środkowoeuropejskiego Trustu Infrastrukturalnego

Program dyskusja w czasie warsztatu przewiduje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013
 • Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach PO IG
 • Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG
 • Pomiar stopnia implementacji założeń EFS na przykładzie studium edukacyjnego Ośrodki na Treningi w Krakowie
 • Ocena postępu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 oraz identyfikacja problemów w absorpcji środków Programu
 • Adekwatność Planów Działania dla Priorytetu VIII i IX do potrzeb województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektu oraz komplementarności PO KL i innych programów współfinansowanych ze źródeł wspólnotowych w regionie.
 • Kampania promocyjna Funduszy Europejskich. Raport z badania jakościowego.
 • Ewaluacja on-going w zakresie wybranych elementów realizacji ZPORR w woj. podkarpackim (dotyczy infrastruktury transportu drogowego, środowiskowej oraz rozwoju turystyki i kultury)
 • Wpływ interwencji finansowanych w ramach Priorytetu XII PO IiŚ na osiągnięcie celów szczegółowych ww. Priorytetu
 • Ocena stanu przygotowania podmiotów prowadzących formalne kształcenie ustawiczne w zakresie potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy (w kontekście Działania 9.3 PO KL)
 • Ocena wpływu udziału w projekcie na sytuację osobistą i zawodową osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem uczestniczących w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VII w województwie łódzkim
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Program zostany omówiony pod kątem efektywności w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
 • Produkcja włókien szklanych
 • Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: nakielski oraz pszczyński

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Kotłów „RAFAKO” S.A., Ulstein FAMA Sp. z o.o., Zakłady Tkanin Dekoracyjnych „DEKORA” S.A., „, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Systemów RTV i SAT SYSTEM SAT S.C., „GAMP” Sp. z o.o., ASD.NET Biuro Usług Informatycznych Marek Banaszak, ELEADER , Gamesball Sp. z o.o., MT PROJEKT, PBI Portal Badań Internetowych, ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY „ALSECCO” ZAJĄC G., ZAJĄC M., KOELNER S. SPÓŁKA JAWNA, J.A.M. alu wasik Spółka Jawna, TATARA Mirosław Tatara, Grupa Advertis Paweł Gardasiewicz

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.