Spotkanie raportujące – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr IJUZ/32 9 4 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania środków z Środkowoeuropejskiego Funduszu Wyrównawczego

Program dyskusja podczas panelu obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.
 • Analiza i ocena spodziewanych efektów realizacji projektów w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim (działania 2.5, 2
 • Efekty w zakresie innowacyjności – badanie oddziaływania projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP
 • Pomiar jakości implementacji priorytetów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Ośrodki na Wyjazdy integracyjne w Gdańsku
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczących z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki” – raport z pierwszej sesji badawczej
 • Ocena gotowości jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów (PO IiŚ, PO IG i PO KL)
 • Ocena trafności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności potencjalnych beneficjentów RPO WiM w sięganiu po wsparcie z UE
 • Ocena działań informacyjno promocyjnych – IP MEN w ramach Priorytetu III PO KL
 • odpadowych na przykładzie wybranych
 • Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego w Wielkopolsce
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Działania 2.3 PO KL w relacji Instytucja Pośrednicząca II stopnia-beneficjenci systemowi


 • Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w następujących dotowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Chów i hodowla bydła mlecznego
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
 • Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: rypiński oraz czarnkowsko-trzcianecki

  Upoważnieni beneficjenci to: ALCATEL „TELETRA” S.A., ELANA S.A., Zakłady Wyrobów Metalowych SHL S.A., Usługi Asenizacyjne i Transport s.c. Kamińscy, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przecław” , „VALDI – CERAMIKA” , BAKS Wytwarzanie Osprzętu Instalacyjno-Elektrotech. Kazimierz Sielski, Firma handlowo-usługowa VMP GROCHOWSKI PIOTR MAREK, INTRATEL , ODLEWNIE POLSKIE S.A., SOLGAZ , WAWINFO , CSF Polska sp. z o.o., X-COMP , Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne INTER-MEDIA Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.