Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z audytem projektu nr WWL/45 3 1 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania subwencji z Luksemburskiego Trustu Wyrównawczego

Agenda debata w czasie spotkania przewiduje poniższe zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013″
 • Ocena instrumentów podnoszenia konkurencyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego
 • Ocena stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013
 • Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i technologicznej państwa. Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Polsce.
 • Audyt jakości wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Sale konferencyjne Szkolenia w Częstochowie
 • Badanie przyczyn różnic w poziomie płatności realizowanych w ramach ZPORR na poziomie województw – badanie przeprowadzone w województwach dolnośląskim, lubuskim i mazowieckim w okresie sierpień – listopad 2006r.
 • Ocena skuteczności działań promocyjnych i informacyjnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Komplementarność i synergia interwencji realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2004-2006
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • Wpływ projektów dotyczących zakupu lub modernizacji pojazdów szynowych na osiągnięcie głównego celu poddziałania 1.1.2 tzn. poprawę warunków przejazdów pasażerów transportem kolejowym między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach
 • Ocena stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Ewaluacja efektów działań informacyjno-promocyjnych dotyczących edukacji przedszkolnej realizowanych w ramach projektu ogólnopolskiej kampanii upowszechniającej model uczenia się przez całe życie
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
 • Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
 • Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
 • Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
 • Działalność agentów i pośredników turystycznych
 • Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Grudziądz oraz grajewski

  Upoważnieni beneficjenci to: Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” S.A., Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „PATEREK” S.A., Huta Szkła Gospodarczego „TARNÓW” S.A. – Grupa Kapitałowa „KROSNO” , Usługowa Spółdzielnia Inwalidów , Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SOTEL” Sp. z o.o. , „EMPLOJ” , 100% s.c., Charter Navigator sp. z o.o., Globema , NET COM Sp. z o.o., Praca z Pasją Sp. z o.o., zamawiamwizyte.pl Sp. z o.o., EC Engineering Sp. z o.o., VISITzakopane.pl Bartłomiej Prus, Firma Marketingowo – Usługowa „MARTIN” Mariusz Krysik

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.